Projekty w toku

Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych podwyższonego ryzyka w ramach Działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

  • Krótka charakterystyka przedmiotu projektu: Projekt stanowi kontynuację i rozwinięcie projektu Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych wykorzystujących potencjał lotnictwa lekkiego. Nabyte w trakcie realizacji projektu doświadczenia pozwalają na precyzyjne określenie celu nowych aktywności inwestycyjnych.
  • Celem nadrzędnym dla Projektu jest stworzenie w Polsce nowego rynku produktów i usług. Projekt ma doprowadzić do wyszukania, zbadania i wdrożenia do realizacji najciekawszych projektów biznesowych ze szczególną koncentracją na projektach działających na styku lotnictwa, energetyki, OZE i technologii materiałowych.
    Przeprowadzone w ramach Projektu działania mają w konsekwencji prowadzić do powstania minimum 12 innowacyjnych firm.
  • okres realizacji Projektu: 01.11.2013 r. – 31.12. 2015 r., kontynuacja projektu – reinwestycje.

Projekt finansowany ze środków UE z EFRR


Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.
adres do korespondencji:
ul. Stefana Kóski 43
43-512 Kaniów
NIP: 548-00-18-674
REGON: 071003138
KRS: 0000169940
PKD: 5110 Z
konto bankowe:
mBank, nr konta:
37 1140 1049 0000 2065 3500 1001
Plugin by:aAM
Menu główne
Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image

DOJAZD – nowa droga – od strony trasy E75.

W nawigacji GPS należy ustawić adres:
Nad Białką 1,  Czechowice-Dziedzice